Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden WAX010

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen WAX010 en een client waarop WAX010 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen WAX010
1. De medewerkers van WAX010 zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden medegedeeld.
3. De medewerkers van WAX010 zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medewerkers van WAX010 zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak per telefoon aan WAX010 te melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal WAX010 het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, zal de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
5. WAX010 dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt te melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker, vóór of bij de eerste behandeling, van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker registreert de persoonlijke gegevens van de cliënt en verwerkt deze in een klantenbestand.
3. WAX010 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens
4. WAX010 zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
1. WAX010 vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website https://wax010.nl/
2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient vooraf de betaling van de behandeling te voldoen.
5. Alle op deze website of in de salon getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid
1. WAX010 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van WAX010 is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding en dergelijken.
2. WAX010 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld te worden aan de directie van WAX010.
2. WAX010 dient binnen 5 werkdagen adequaat te reageren op een ingediende klacht.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond wordt verklaard zal WAX010 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over producten die in de salon verkocht worden, gegrond wordt verklaard zal WAX010 het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien WAX010 en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator.

8. Garantie
1. WAX010 geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
1. De medewerkers van WAX010 zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt nadrukkelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal
1. WAX010 heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. WAX010 meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van WAX010 het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen WAX010 en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van WAX010 en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

September 2020